I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

lupen & pupen s.r.o.
IČ: 19416423
DIČ: CZ19416423
se sídlem na adrese Janovského 27, Praha 7, 170 00
Pro vydávání RL pasů používáme registrační číslo CZ - 2877

Jsme plátci DPH.

e-mail: ahoj@lupenpupen.com
telefon: 775 867 317
web: www.lupenpupen.com

(dále jen „prodávající“)

Adresa provozovny, pro reklamaci nebo vrácení zboží:

lupen & pupen s.r.o.
Schnirchova 4
Praha 7

170 00

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (internetový obchod) a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.lupenpupen.com, (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na lupenpuoen.com. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Cena je platná v době objednání. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (prodávající je plátcem DPH). Náklady za dopravu jsou uvedeny samostatně. 

Prodávající je plátcem DPH.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s dodáním zboží na území České republiky a Slovenské republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, neurčí-li prodávající jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží tímto způsobem:

vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující je oprávněn zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku odesláním zprávy o zrušení objednávky na e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo k technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

IV. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 325062904/0300, vedený u ČSOB.

-  bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány Stripe.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server Stripe, kde vyplní potřebné platební údaje dle pokynů poskytovatele elektronických plateb. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a kupní cena odečtena z účtu kupujícího.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Zboží je kupujícímu dodáno:

- na adresu určenou kupujícím v objednávce

- osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

7. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9. V případě volby platby předem na účet bude kupujícímu zboží rezervováno po dobu 5 kalendářních dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud kupující částku za zboží neuhradí, může být objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji.

10. Prodávající odešle zboží kupujícímu po řádné a včasné úhradě kupní ceny zboží a nákladů na jeho dodání. 

11. Prodávající dodá zboží kupujícímu na území České republiky a Slovenska prostřednictvím kurýrní služby PPL (pro CZ) nebo Zásilkovna (pro SK). Cena dopravy po České republice je stanovena dle platného ceníku dopravce.

12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být reklamace kupujícího neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné také co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

16. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník (tzn. na daňovém dokladu je vaše IČ), právo na odstoupení vám nevzniká.
2.  Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
a) ode dne převzetí zboží,
b) ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
c) ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
a) poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
c) dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
d) dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

e) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy dle odst. 1. musí kupující prokazatelným způsobem odeslat prodávajícímu jednoznačné prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Formulář stáhnete zde

Odstoupit od smlouvy je možné také telefonátem nebo prostřednictvím Messengeru atd.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu veškeré zboží, od jehož nákupu kupující odstupuje, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující vrátí prodávajícímu zboží jeho zasláním na adresu Lenka Štojdl. Janovského 27, 170 00 Praha 7.

6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Náklady na dodatečné služby spojené s dodáním zboží kupujícímu (vč. zejména nákladů na službu dobírky) se nevrací.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

10. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákon nestanoví jinak, kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost

uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.

11. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle zboží zpět prodávajícímu, nemusí být přijato a náklady na odeslání zpět kupujícímu hradí kupující.

VI. Práva z vadného plnění

1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
a) výměnu za nové zboží,
b) opravu zboží,
c) přiměřenou slevu z kupní ceny,

d) odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
a) pokud má zboží podstatnou vadu,
b) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

c) při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně na adrese Schnirchova 4, Praha 7, 170 00, případně v adrese sídla. Janovského 27, Praha 7, 170 00. Prodávající je povinen kupujícímu v případě, že reklamaci uplatnil na provozovně, vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Pro uplatnění práva z vad může kupující využít vzorový formulář pro uplatnění reklamace poskytovaný prodávajícím. Tento vyplněný formulář zašle kupující na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou výše v těchto obchodních podmínkách (ahoj@lupenpupen.com) Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Následně kupující reklamované zboží společně s originálem vyplněného formuláře odevzdá v té výdejně, ve které si zboží vyzvedl. Formulář najdete zde

8. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace prostřednictvím emailového kontaktu uvedeného v reklamačním formuláři.

9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

11. Volbu způsobu reklamace má kupující.

12. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VII. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, mohou si smluvní strany veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

3. V případě doručování prostřednictvím kurýra nebo výdejního místa Zásilkovny se zásilky považují za doručené a účinné okamžikem jejich dodání adresátovi.

4. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

5. Pokud si zákazník nepřevezme zásilku od kurýra v den doručení, nezodpovídáme za stav rostlin. V případě doručení na výdejní místo je také nutné vyzvednout zásilku v den doručení, jinak nezodpovídáme za stav rostlin.

VIII. Osobní údaje

1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně Nařízení EU 2016/679.

3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v záložce Osobní údaje. 

IX. Dárkové poukazy a slevové kódy

1. Kupující je oprávněn při vytváření objednávky zadat kódy obsažené na zakoupených dárkových poukazech a slevové kódy poskytnuté prodávajícím v souladu s jejich pravidly.

2. Není-li prodávajícím výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy: (i) není možné uplatňovat opakovaně; (ii) nelze vzájemně kombinovat; a (iii) nelze použít na nákup dalších poukazů.

3. Hodnota uplatněných dárkových poukazů / slevových kódů se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy zboží v objednávce, na kterou byl dárkový poukaz / slevový kód uplatněn, v případech zboží, kdy je možno takový poukaz / slevový kód uplatnit, není-li uvedeno jinak.

4. Slevové kódy nelze uplatnit na zboží ve výprodeji, ledaže prodávající výslovně stanoví jinak.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu a souhlasu obou smluvních stran.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat,upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020